EKH Inspectie en keuring

Omdat veiligheid geen toeval is!

Veiligheid door te voldoen aan de wettelijke verplichtingen!

Hijs- en hefmiddelen worden dagelijks aan extreem hoge belastingen blootgesteld. Slijtage en de daardoor ontstane risico’s van grote schades zijn niet ondenkbaar. De zorgplicht van de werkgever als het gaat om de geschiktheid en blijvende veiligheid van beschikbaar gestelde arbeidsmiddelen is geen zaak om mee te spotten.

Wie moet wat, wanneer en hoe vaak testen, de zorgplicht ligt bij u.
Wetgeving die precies aangeeft wat van bedrijven verwacht wordt als het gaat om keuring en inspectie van hun hijs- en hefmiddelen, is in Nederland al lang verleden tijd. De overheid bemoeit zich niet meer met de details. Beperkte regelgeving is er nog wel, maar de verantwoordelijkheid ligt bij de bedrijven die de apparatuur gebruiken. Kortom: de zorgplicht ligt bij ú. Het goede nieuws is dat u er wat ons betreft niet alléén voor staat!

Minimale overheidseisen

De overheidseisen met betrekking tot keuring en inspectie van hijs- en hefmiddelen zijn minimaal. Ze vloeien voort uit de Arbo-wet en de Machinerichtlijn:

 • In de door uw branche opgestelde Arbocatalogus of in uw verplichte Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) moet u aangeven hoe u omgaat met de apparatuur.
 • Uw hijs- en hefmiddelen moeten identificeerbaar en traceerbaar zijn.
 • Minimaal 1x per jaar moet u de apparatuur visueel laten inspecteren door een deskundige. De resultaten moeten worden vastgelegd.

Maar let op: De wet omschrijft niet precies wat een deskundige is. Bovendien is nog lang niet gezegd dat u zich aan de wet houdt als u die minimale eisen in acht neemt. U dient er immers voor te zorgen dat er bij eventuele ongevallen ‘een gerechtvaardigd vermoeden is dat u alles heeft gedaan om de veiligheid te waarborgen’. En dát wordt pas achteraf door de Arbeidsinspectie en/of de rechter vastgesteld.

Laat u niet onaangenaam verrassen, u bent:

 • 100% verantwoordelijk voor de veiligheid van uw mensen, dus óók als zij door een eigen falen óf opzettelijk bij een bedrijfsongeval betrokken raken.
 • 100% verantwoordelijk voor een juist en veilig gebruik van uw hijs- en hefmiddelen.
 • 100% verantwoordelijk voor correct onderhoud van die middelen.
 • 100% aansprakelijk voor schade of ongevallen als blijkt dat u onzorgvuldig of onverantwoordelijk met uw hijs- en hefmiddelen omgaat. 

Voldoen aan de puur wettelijke regels kan in veel gevallen volstrekt onvoldoende zijn. Laat u dus niet onaangenaam verrassen en zorg dat u uw zaken op orde heeft! De bestuurlijke boetes die u door de Arbeidsinspectie kunnen worden opgelegd wanneer u ten aanzien van het bovenstaande in gebreke blijft, zijn hoog!

EKH

Een EKH-erkend bedrijf is aantoonbaar deskundig

We zeiden het eerder al: wat ons betreft staat u er niet alleen voor. Laat u uw apparatuur met regelmaat keuren en beproeven, dan heeft u altijd een bewijs in handen dat u er álles aan gedaan heeft om de veiligheid van uw medewerkers te waarborgen. Zeker als u daarvoor samenwerkt met een door brancheorganisatie EKH erkend bedrijf. Want van onze keurmeesters weten de verzekeraars dat ze hun vak verstaan. Ze zijn persoonlijk gecertificeerd en daardoor aantoonbaar deskundig. En dus houden ze zich aan alle afgesproken voorschriften en werkwijzen. Want ze weten dat ze steekproefsgewijs door hun eigen brancheorganisatie gecontroleerd worden.

Duidelijkheid over veiligheid

Als branchevereniging geeft de EKH sinds 1993 praktische invulling aan actuele wet- en regelgeving. Dat geeft duidelijkheid. Met uitgebreide werkvoorschriften en keuringsschema’s gebaseerd op normen uit de Machinerichtlijn, de Arbowet, NEN, DIN e.d. houden we het veiligheidsniveau in Nederland op peil. Maar ook verzorgt de EKH opleidingen tot vakbekwaam keurmeester met persoonsgebonden certificaten.

Een EKH-erkend bedrijf

 • wordt jaarlijks zelf gecertificeerd door een onafhankelijk keuringsinstituut.
 • is ISO-gecertificeerd.
 • ondergaat steekproefsgewijze controle van zijn keurmeesters.
 • werkt integer en vakkundig. 

De EKH voorziet in een onafhankelijke geschillencommissie, een klachtencommissie en een waarborgcommissie.

EKH–bedrijven nemen u alle zorgen uit handen. Zij helpen u om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. Want keuren en inspecteren is té belangrijk om aan beunhazen over te laten. Een uitgebreid rapport en een keuringssticker op uw hijs- of hefmiddel vormen het bewijs dat u er alles aan gedaan heeft. Ook voor uw verzekeraar. Een plezierige gedachte!

De EKH onderscheidt de begrippen ‘keuren’ en ‘inspecteren’.

 • Inspecteren:
  Visueel controleren en meten van een hijs- of hefmiddel.
 • Keuren:
  Naast het visueel controleren en/of meten wordt het hijs- of hefmiddel beproefd of onderworpen aan scheuronderzoek als MPI, dye check etc..

De frequenties waarmee hijs- en hefmiddelen moeten worden geïnspecteerd c.q. gekeurd, zijn door de EKH vastgelegd in een tabel. Deze tabel is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overgenomen in het Arbo Informatieblad AI 17. In dit blad wordt nader uitgelegd hoe aan de wetgeving kan worden voldaan, zoals door de wetgever is bedoeld.

Onze door NMI goedgekeurde 80 tons testbank.